Конкурс за пројекте удружења и НВО

 На основу члана 5. став 3. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима и невладиним организацијама за реализовање програма од  јавног интереса ( „Међуопштински службени лист  општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број: 8/2014,1/2015),

Председник  општине  Велика  Плана  расписује

 К  О  Н  К  У  Р  С

за избор пројеката које реализују удружења и невладине организације за период октобар – децембар 2016. године

Општина Велика Плана финансира и суфинансира Пројекте које реализују удружења и невладине  организације  из  области социјалне заштите: „Лични пратилац детета“ и „Персонална асистенција“.

    Право учешћа на конкурс имају удружења и невладине  организације  које:

-реализују програм од јавног интереса и које су регистроване у складу са Законом са седиштем на територији Општине Велика Плана.

-изузетно седиште корисника може бити и на територији суседне општине под условом да окупља чланове са територије општине Велика Плана, а да такво удружење не постоји у Великој Плани и да се активност одвија на територији општине Велика Плана;

         -имају  усвојен годишњи план рада који обухвата програме и активности  у областима које су од јавног интереса;

         -могу програм претежно реализовати у 2016. години, а најкасније до 31.12.2016. године;

         -имају  реалан финансијски план за предложени програм;

         -располажу капацитетима за реализацију програма;

         -своје програме рада усмеравају ка већем броју лица циљне групе;

         -су са успехом реализовали одобрене програме из предходних година и да су поднели  детаљан Извештај о њиховој реализацији са доказима о наменском трошењу добијених    средстава.

(Рок за  подношење пријава на конкурс је  од  05.10.2016.године закључно са 12.10.2016.године  до 15,00 h).

     Уз пријаву на конкурс за Пројекте које реализују удружења и невладине организације  приложити  потпуну  пројектну  документацију која садржи:

                    - доказ о регистрацији,

                    - опште и специфичне циљеве,

                    - податке о циљној групи - лица на које се програм односи,

                    - детаљан опис програма,

                    - време реализовања,

                    - финансијски план програма са структуром средстава (донатора, других извора и  

                      очекиваних  средстава из буџета општине),

                    - друге податке релевантне за програм.

           Пријава на конкурс подноси се Комисији  у затвореној коверти, са назнаком „За избор Пројеката које реализују удружења и невладине организације из  области социјалне заштите: „Лични  пратилац детета“ и „Персонална асистенција“ путем поште или предајом на писарници – Услужном  центру  Општинске  управе  општине  Велика  Плана.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, пријаве упућене факсом или електронском поштом, Комисија неће разматрати.

Из буџета Општине Велика Плана неће се финансирати следећи пројекти:

  • пројекти са комерцијалним ефектима;

  • пројекти који су претходних година већ били финансирани из општинског буџета, а нису реализовани;

  • инвестициона улагања у одржавање и изградњу пословног простора;

  • пројекти чије су једине активности путовања, учешће на конференцијама и слично;

  • пројекти који подразумевају искључиво награде и спонзорства појединцима и другим организацијама.

За све информације и преузимање обрасца обратити се Јелки Митровић, тел. број: 514-011 – Одељење за друштвене  делатности  Општинске  управе општине Велика Плана, канцеларија бр: 2.

           Број: 02-207/2016-II

У Великој Плани, 04.10.2016. године

                                                                                                                                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                   ВЕЛИКА  ПЛАНА

                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                        Игор   Матковић