Јавни позив пољопривредницима за субвенционисање каматне стопе!

 понедељак 26. јун 2017.

Општинска управа  општине Велика Плана, Одељење за привреду и локални економски развој општинске управе општине Велика Плана,  расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ носиоцима регистрованих пољопривредних газдинстава  са територије Општине Велика Плана за субвенционисање  каматне стопе.

Позивају се носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са територије Општине Велика Плана за субвенционисање  каматне стопе за одобрене краткорочне  наменски краткорочни кредит са фиксном каматном стопом

ИЗНОС КРЕДИТА:  минимално 120.000,00  динара, максимално 300.000,00 динара

ПЕРИОД ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ: 12 месеци

ПЕРИОД ОТПЛАТЕ КАМАТЕ: 31.12.2017. године

ВРСТА КРЕДИТА: наменски краткорочни кредит са фиксном каматном стопом за набавку (репроматеријала за сетву, резервних делова, горива, храна за животиње) за носиоце регистрованих пољопривредних газдинстава  која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом.

Пољопривредно газдинство (физичко лице ) која је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом има право на један кредит и захтев подноси банци.

Сав ризик одобрења и наплате кредита од носилаца регистрованих активних пољопривредних газдинстава на територији општине Велика Плана сноси банка.

За сваки кредит одобрен носиоцима  регистрованих активних пољопривредних   газдинстава на територији општине Велика Плана, Општина Велика Плана ће субвенционисати  камату у износу од 100%.

Трошкови једнократне накнаде за обраду кредита иду на терет корисника фиксно 1,5% од реализованог износа кредита

Општина Велика Плана ће реализовати уплату износа субвенционисане камате у целости по одобрењу кредита корисницима кредита од стране банке,а начин који је регулисан уговором о регулисању међусобних односа у реализацији програма субвенционисања каматне стопе.

                                                  II

Право учешћа на конкурсу за добијање субвенција имају:

1) физичка лица –носиоци пољопривредних газдинстава са територије Општине Велика Плана  која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу;

III

Конкурс је отворен од  26.06.2017. године и траје до утрошка износа средстава предвиђених за ове намене, а крајњи рок за подношење захтева је 30. новембар 2017. године.

Захтеви за одорење субвенционисања каматне стопе за пољопривредне кредите се подносе код  КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ А.Д.  филијала Велика Плана, Милоша Великог 77.

Све информације:

Општинска управа општине Велика Плана

Одељење за привреду и лер- канцеларија 47

Телефон: 026-514-262