Обавештење

 На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. ставoви 1. и 3.. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

  Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео решење да није потребна израда  Студије о процени утицаја на животну средину  пројекта пројекта постројења за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење отпадних акумулатора на КП 10039/24 КО Велика Плана II, територија СО Велика Плана,  заведен под бројем 353-02-01119/2016-16 од 01.06.2016., носиоца пројекта TEHNOLIV KOMERC d.o.o. из Велике Плане, Велико Орашје, Железничка 23.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, у Новом  Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на сајту  http://www.eko.minpolj.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Републике Србије на донето решење путем овог органа,  у року од 15  дана од дана објављивања огласа.