mpo228 link

daftar / login

slot online

promo / bonus

casino online

berita terpopuler

sportsbook

arcade games

Огласна табла

Јавни позив пољопривредницима за субвенционисање каматне стопе!

 понедељак 26. јун 2017.

Општинска управа  општине Велика Плана, Одељење за привреду и локални економски развој општинске управе општине Велика Плана,  расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ носиоцима регистрованих пољопривредних газдинстава  са територије Општине Велика Плана за субвенционисање  каматне стопе.

Закуп јавних површнина ради продаје

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА

ОПШТИНСКА УПРАВА

ПОРЕСКО ОДЕЉЕЊЕ

 
 

                         

 
 

                             О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 
 
 

ПОШТОВАНИ СУГРАЂАНИ,

 
 

          ОБАВЕШТАВАМО ВАС ДА ЋЕ СЕ ПОВОДОМ НАСТУПАЊА НОВОГОДИШЊИХ ПРАЗНИКА СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ГРАЂАНИМА ОМОГУЋИТИ ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ РАДИ ПРОДАЈЕ РОБА И УСЛУГА НА ОБЕЛЕЖЕНИМ МЕСТИМА У ЦЕНТРУ ВЕЛИКЕ ПЛАНЕ

 

          ЗАУЗЕЋЕ ЈЕ МОГУЋЕ ПОЧЕВ ОД 15.12.2016. ГОДИНЕ ЗАКЉУЧНО СА 31.12.2016. ГОД.

 

         ПРИЈАВЕ ЗА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ СЕ МОГУ ПОДНЕТИ ПОЧЕВ ОД  12.12.2016. ГОДИНЕ У ПРОСТОРИЈАМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ВЕЛИКА ПЛАНА – ПРИЗЕМЉЕ, КАНЦЕЛАРИЈА БРОЈ 6.

 

ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА МОГУЋНОСТ ЗАУЗЕЋА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ МОЖЕТЕ СЕ ОБРАТИТИ НА ТЕЛЕФОН  026/ 514-308.

 
 
 

                                                                                         НАЧЕЛНИК

                                                                             ОБРАДОВИЋ МИХАЈЛО

 

Јавни позив удружењима

уторак 01. новембар 2016.

На основу члана 5. став 2. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима и невладиним организацијама за реализовање програма од  јавног интереса, ( „Међуопштински службени лист  општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број: 8/2014,1/2015)

 Председник  општине  Велика  Плана  расписује 

К О  Н  К  У  Р  С

за избор пројеката које реализују удружења и невладине организације и то за период јануар – децембар 2017. године

Јавни позив - култура и верски објекти

 уторак 01. новембар 2016.
На основу члана  2. став 2. Правилника о начину, мерилима, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Велика Плана за пројекте из области културе и пројекте  цркава и верских заједница („Међуопштински   службени  лист   општина  Велика   Плана  и  Смедеревска  Паланка,“ број: 8/2014, 1/2015, 29/2015)
 

Председник  општине  Велика  Плана  расписује 

К  О  Н  К  У  Р  С

за  избор пројеката  у  култури  и  пројеката  за  изградњу, одржавање и обнову  верских објеката,  и  то  за  период  јануар – децембар 2017. године

Конкурс за пројекте удружења и НВО

 На основу члана 5. став 3. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима и невладиним организацијама за реализовање програма од  јавног интереса ( „Међуопштински службени лист  општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број: 8/2014,1/2015),

Председник  општине  Велика  Плана  расписује

 К  О  Н  К  У  Р  С

за избор пројеката које реализују удружења и невладине организације за период октобар – децембар 2016. године

Општина Велика Плана финансира и суфинансира Пројекте које реализују удружења и невладине  организације  из  области социјалне заштите: „Лични пратилац детета“ и „Персонална асистенција“.

    Право учешћа на конкурс имају удружења и невладине  организације  које:

-реализују програм од јавног интереса и које су регистроване у складу са Законом са седиштем на територији Општине Велика Плана.

-изузетно седиште корисника може бити и на територији суседне општине под условом да окупља чланове са територије општине Велика Плана, а да такво удружење не постоји у Великој Плани и да се активност одвија на територији општине Велика Плана;

         -имају  усвојен годишњи план рада који обухвата програме и активности  у областима које су од јавног интереса;

         -могу програм претежно реализовати у 2016. години, а најкасније до 31.12.2016. године;

         -имају  реалан финансијски план за предложени програм;

         -располажу капацитетима за реализацију програма;

         -своје програме рада усмеравају ка већем броју лица циљне групе;

         -су са успехом реализовали одобрене програме из предходних година и да су поднели  детаљан Извештај о њиховој реализацији са доказима о наменском трошењу добијених    средстава.

(Рок за  подношење пријава на конкурс је  од  05.10.2016.године закључно са 12.10.2016.године  до 15,00 h).

     Уз пријаву на конкурс за Пројекте које реализују удружења и невладине организације  приложити  потпуну  пројектну  документацију која садржи:

                    - доказ о регистрацији,

                    - опште и специфичне циљеве,

                    - податке о циљној групи - лица на које се програм односи,

                    - детаљан опис програма,

                    - време реализовања,

                    - финансијски план програма са структуром средстава (донатора, других извора и  

                      очекиваних  средстава из буџета општине),

                    - друге податке релевантне за програм.

           Пријава на конкурс подноси се Комисији  у затвореној коверти, са назнаком „За избор Пројеката које реализују удружења и невладине организације из  области социјалне заштите: „Лични  пратилац детета“ и „Персонална асистенција“ путем поште или предајом на писарници – Услужном  центру  Општинске  управе  општине  Велика  Плана.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, пријаве упућене факсом или електронском поштом, Комисија неће разматрати.

Из буџета Општине Велика Плана неће се финансирати следећи пројекти:

  • пројекти са комерцијалним ефектима;

  • пројекти који су претходних година већ били финансирани из општинског буџета, а нису реализовани;

  • инвестициона улагања у одржавање и изградњу пословног простора;

  • пројекти чије су једине активности путовања, учешће на конференцијама и слично;

  • пројекти који подразумевају искључиво награде и спонзорства појединцима и другим организацијама.

За све информације и преузимање обрасца обратити се Јелки Митровић, тел. број: 514-011 – Одељење за друштвене  делатности  Општинске  управе општине Велика Плана, канцеларија бр: 2.

           Број: 02-207/2016-II

У Великој Плани, 04.10.2016. године

                                                                                                                                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                   ВЕЛИКА  ПЛАНА

                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                        Игор   Матковић

 

Обавештење

 На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. ставoви 1. и 3.. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

  Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео решење да није потребна израда  Студије о процени утицаја на животну средину  пројекта пројекта постројења за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење отпадних акумулатора на КП 10039/24 КО Велика Плана II, територија СО Велика Плана,  заведен под бројем 353-02-01119/2016-16 од 01.06.2016., носиоца пројекта TEHNOLIV KOMERC d.o.o. из Велике Плане, Велико Орашје, Железничка 23.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, у Новом  Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на сајту  http://www.eko.minpolj.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Републике Србије на донето решење путем овог органа,  у року од 15  дана од дана објављивања огласа.

Заузеће јавне површине поводом ускршњих празника

Република Србија

OПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Служба за скупштинске послове и

односе са јавношћу

Број: службено/2016

11.4.2016. године

ВЕЛИКА ПЛАНА

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ПОШТОВАНИ СУГРАЂАНИ,

 

       ОБАВЕШТАВАМО ВАС ДА ЋЕ СЕ ПОВОДОМ НАСТУПАЊА  УСКРШЊИХ ПРАЗНИКА СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ГРАЂАНИМА  ОМОГУЋИТИ ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ РАДИ ПРОДАЈЕ РОБА И  УСЛУГА НА ОБЕЛЕЖЕНИМ МЕСТИМА У ЦЕНТРУ ВЕЛИКЕ ПЛАНЕ. ЗАУЗЕЋЕ ЈЕ МОГУЋЕ ПОЧЕВ ОД 25.04.2016. ГОДИНЕ ЗАКЉУЧНО  СА  01.05.2016. ГОДИНЕ.

Страна 1 од 2