mpo228 link

daftar / login

slot online

promo / bonus

casino online

berita terpopuler

sportsbook

arcade games

Јавни позив - култура и верски објекти

 уторак 01. новембар 2016.
На основу члана  2. став 2. Правилника о начину, мерилима, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Велика Плана за пројекте из области културе и пројекте  цркава и верских заједница („Међуопштински   службени  лист   општина  Велика   Плана  и  Смедеревска  Паланка,“ број: 8/2014, 1/2015, 29/2015)
 

Председник  општине  Велика  Плана  расписује 

К  О  Н  К  У  Р  С

за  избор пројеката  у  култури  и  пројеката  за  изградњу, одржавање и обнову  верских објеката,  и  то  за  период  јануар – децембар 2017. године

 Општина Велика Плана финансира и суфинансира пројекте из следећих области културне делатности:
 • Заштита, очување и презентација непокретног културног наслеђа;

 • Библиотечко-информациона делатност;

 • Књига и књижевност (стваралаштво, издаваштво, књижарство, преводилаштво);

 • Музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);

 • Ликовне и примењене уметности, визуелне уметности и архитектура;

 • Сценско стваралаштво и интерпретација (драма, опера, балет, плес);

 • Кинематографија и аудио-визуелно стваралаштво;

 • Уметничка фотографија;

 • Дигитално стваралаштво и мултимедији;

 • Научно-истраживачке и едукативне делатности у култури;

 • Област аматерско културно – уметничког стваралаштва, изворног народног стваралаштва и очувања нематеријалног културног наслеђа.

 

     Општина Велика Плана финансира и суфинансира  пројекте изградње, одржавања и обнове верских објеката из следећих области:

 • изградња верских објеката

 • одржавање верских објеката;

 • обнове верских објеката;

 

     Право учешћа на конкурс имају: установе културе, изузев установа културе чији је оснивач општина Велика Плана, културно-уметничка друштва, удружења у култури, уметници, сарадници односно стручњаци у култури којима је тај статус утврђен у складу са Законом и други субјекти у култури  чије је седиште, односно пребивалиште на територији општине Велика Плана, као и цркве и верске заједнице чији се објекти налазе на територији општине Велика Плана.

 

Рок за  подношење  пријаве  на  конкурс  је  почев  од  01.11.2016.године  закључно са   15.11.2016.године  до 15,00 часова

 

Уз пријаву на конкурс из области културе потребно је приложити пројекат који садржи:

 • назив пројекта;

 • основне податке о учеснику на конкурсу (назив, седиште, односно пребивалиште, број текућег рачуна, матични број и порески идентификациони број;

 • циљ пројекта;

 • опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин реализације и очекивани резултати пројекта);

 • финансијски план пројекта (преглед појединачних активности које се предвиђају пројектом, са износом средстава неопходних за реализацију тих активности и спецификацијом износа средстава из сопствених прихода, средстава из буџета општине и других извора) и

 • податке о одговорној особи за реализацију пројекта и коришћење средстава;

 

Учесници на конкурсу за пројекте изградње, одржавања и обнове верских објеката, уз пријаву коју је потребно приложити, подносе пројекат за финансирање и суфинансирање  изградње, одржавања и обнове верских објеката који садржи:

 • основне податке о учеснику на конкурсу (назив, седиште, матични број и порески идентификациони број);

 • одлуку органа цркве или верске заједнице о извођењу радова;

 • потребне дозволе и сагласност надлежних органа предвиђене законом и других прописима који регулишу област планирања и изградње;

 • детаљан опис радова на  изградњи, одржавању и обнови верских објеката;

 • финансијски план пројекта (преглед појединачних активности које се предвиђају пројектом, са износом средстава неопходних за реализацију тих активности и спецификацијом износа средстава из сопствених прихода, укупан износ средстава из буџета општине и других извора) и

 • податке о одговорној особи за реализацију пројекта и коришћење средстава.

 

Пријава на конкурс подноси се Комисији  у затвореној коверти, са назнаком „За избор пројеката у култури и верских заједница“  путем поште или предајом на писарници – Услужном центру Општинске управе општине Велика Плана.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, пријаве упућене факсом или електронском поштом, Комисија неће разматрати.

Из буџета општине Велика Плана неће се финансирати следећи пројекти:

 • пројекти са комерцијалним ефектима;

 • пројекти који су претходних година већ били финансирани из општинског буџета а нису реализовани;

 • пројекти чије су једине активности путовања, учешће на конференцијама и слично;

 • пројекти који подразумевају искључиво награде и спонзорства појединцима и другим организацијама.

 

За све информације и преузимање обрасца обратити се Јелки Митровић, тел. број: 514-011 – Одељење за друштвене делатности Општинске управе општине Велика Плана, канцеларија бр. 2.

  

           Број: 02- 256/2016-II

У Великој Плани,   28.10.2016.године

 

                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                            ВЕЛИКА  ПЛАНА

 

                      ________________________

                   Игор Матковић