Расписан конкурс за доделу стипендија ученицима и студентима!

петак 15. децембар 2017.

Председник општине Велика Плана расписао је Конкурс за доделу стипендија студентима и ученицима са подручја општине за текућу школску годину. Општи услови за конкурисање су да  је кандидат држављанин Републике Србије, да је уписан као редован студент на неком од факултета чији је оснивач Република, на терет буџета или да је самофинансирајући, односно да је редован ученик средње школе чији је оснивач Република Србија, да има пријављено место пребивалишта на територији општине Велика Плана најмање годину дана од  дана расписивања  конкурса и да  није  корисник  стипендије или кредита од другог даваоца.

ОГЛЕДАЛО ДРУШТВА - БРИГА О СОЦИЈАЛНО ОСЕТЉИВОЈ КАТЕГОРИЈИ СТАНОВНИКА пројекат портала ПЛАНАМЕДИА подржан на Конкурсу Општинске управе општине Велика Плана за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса из области јавног информисања за 2017. годину.  Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не  изражавају ставове органа који је доделио средства.

За надарене ученике средњих школа конкурсом је предвиђено да су завршили најмање први разред средње школе са одличним успехом и да су освојили једно од прва три места на међународним или републичким такмичењима који се налазе у календару такмичења школе.

За студенте прве године основних студија потребно је да су све четири године средњег образовања завршили са одличним успехом, да испуњавају материјални услов за коришћење  стипендије -  штп значи да месечни приходи по члану домаћинства у коме живи за период  јануар–јун 2017. године не прелази износ од 50% просечне нето зараде по запосленом у општини Велика Плана према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику, и да студент није у радном односу.

За студенте друге, треће, четврте, пете и шесте године основних и мастер студија услови су да су први пут уписали текућу годину студија, да у току студија нису губили више од једне године, да имају просечну оцену положених испита у току студија најмање  7,00, да испуњавају материјални услов за коришћење  стипендије - тј. да месечни приходи по члану домаћинства у коме живи за период  јануар – јун  2017. године не прелази износ од 50%    просечне нето зараде по запосленом у општини Велика Плана према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику, и да  студент  није  у  радном  односу.

За надарене студенте треће, четврте, пете и шесте године основних студија прописана су следећа правила: да су први пут уписали текућу годину студија, ) да у току студија нису обнављали ни једну годину, да имају просечну оцену положених испита у току студија најмање 9,00 и да  студент  није  у  радном  односу.

Уз пријаву за конкурс, надарени ученик средње школе прилаже уверење о уписаном разреду у текућој школској години, оверену фотокопију дипломе са  републичког или међународног такмичења, фотокопију личне карте или потврду о пребивалишту и уверење средње школе да ученик не користи републичку стипендију.

Уз  пријаву за конкурс, студент прилаже уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија, уверење да током студија није обнављао више од једне године, уверење о висини просечне оцене током студија, а за студенте прве године основних студија  -  сведочанства о успеху у свим разредима средње школе, фотокопију личне карте, уверење о месечном приходу по члану домаћинства за период јануар - јун  2017. године, уверење високошколске установе да не користи републички кредит или стипендију и оверену изјаву два сведока да није у радном односу.

Уз пријаву за конкурс, надарени студент прилаже уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија, уверење да током студија није обнављао ни  једну годину, уверење о висини просечне оцене током студија, фотокопију личне карте, уверење високошколске установе да не користи републички кредит или стипендију о иверену изјаву два сведока да није у радном односу.

Рок за пријављивање на конкурс је закључно са 27. децембром.

Пријаве са одговарајућим документима достављају се препоручено поштом на адресу: ОПШТИНСКА УПРАВА ВЕЛИКА ПЛАНА, са назнаком ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ, улица Милоша Великог број 30, 11320  Велика  Плана, или непосредно на писарници општинске  управе.

Све  информације у вези са расписаним конкурсом могу се добити у згради СО  Велика Плана, канцеларија број 3, или на телефон 026 - 514 - 203.