Програмски буџет са развојним и социјалним карактеристикама

понедељак 18. децембар 2017.

Мање бурно и знатно краће него у републичком парламенту протекла је расправа о буџету на локалном нивоу, са већом дозом толеранције међу одборницима, уз амандмане опозиције од којих ни један није усвојен. Гласовима владајуће већине усвојен је буџет општине Велика Плана за наредну годину, планиран за око 65 милиона мање него прошле године. Пројектована је приходна страна од 1.095.750.000 динара, док ће међу расходима највећи део новца бити утрошен за капиталне инвестиције (160.660.000) и финансирање одређених потреба грађана у складу са законским одредбама (441.658.000).

ОГЛЕДАЛО ДРУШТВА - БРИГА О СОЦИЈАЛНО ОСЕТЉИВОЈ КАТЕГОРИЈИ СТАНОВНИКА пројекат портала ПЛАНАМЕДИА подржан на Конкурсу Општинске управе општине Велика Плана за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса из области јавног информисања за 2017. годину.  Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не  изражавају ставове органа који је доделио средства.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су за наредну 2018. годину у нешто мањем износу него за прошлу. Оквирни план од 1.095.750.000 динара базиран је на 591.681.000 динара пореских прихода, 121.119.000 непореских прихода и 359.500.000 трансферних средстава. Пројекција буџетских прихода за 2018. годину заснива се на процени остварења прихода до краја 2017. године, као и процени остварења прихода у 2018. години, у складу са законским прописима. Претпоставку за пројекцију буџета у овом обиму, уз образложење креатора буџета, представља и повећање плана запошљавања 500 нових радника у фабрикама које ће бити отворене у индустријској зони већ почетком године.

У структури прихода највеће учешће имају порез на зараде и трансферна средства из буџета Републике Србије.

Буџет општине за 2018. годину састоји се од:

    1)   прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.072.300.000 динара,

    2)    примања од задуживања у износу од 20.000.000 динара,

    4)    вишка прихода из претходне године у износу од  3.450.000 динара,

    5)    расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у износу од  1.069.250.000 динара,

    6)    отплате главнице у износу од 26.500.000 динара.

Буџетски суфицит из члана 1. ове одлуке у износу од 3.050.000 динара користиће се за отплату дуга.

За капиталне расходе - инвестиције  планирано је 160.660.000, док ће део јавних прихода – средства из буџета, у износу од 441.658.000 динара бити распоређен за финансирање одређених потреба грађана у складу са Законом: у области образовања, културе, физичке културе, општински ниво социјалне заштите, здравствене заштите и друштвене бриге о деци.

За финансирање установа и организација у области друштвених делатности за основно образовање планирано је 91.841.000 динара, за средње образовање 29.718.000 динара, за културу 45.837.000 динара, за социјалну заштиту 59.780.000 динара, за друштвену бригу о деци (дечији вртић) 129.898.000 динара, за физичку културу и туризам 64.019.000 динара, за остало образовање 12.065.000 динара и за здравствену заштиту 8.500.000 динара.

У оквиру основновног и средњег образовања финансира се рад седам основних и три средње школе, а средства су планирана за: превоз запослених за долазак и одлазак са посла, сталне тршкове електричне енергије и грејања; комуналне  услуге, трошкове телефона, интернета, поште; трошкове осигурања имовине, јубиларне награде, превоз ученика, трошкове такмичења и службених путовања, услуге по уговору: компјутерске услуге, услуге усавршавања запослених, котизације за семинаре, трошкове репрезентације, услуге заштите од пожара и безбедности на раду, специјализоване услуге: услуге завода за јавно здравље, санитерни преглед запослених,  обезбеђење кроса и друго, набавку канцеларијског материјала, стручне литрературе за потербе запослених, текуће поправке и одржавање опреме и објеката, набавку опреме, капитално одржавање, ђачку ужину и остало.

Остало образовање обухвата: стипендирање кадрова потребних за развој општине и деце погинулих родитеља у ратовима, школовање деце са посебним потребама, награђивање ђака генерације и вуковаца и рад канцеларије за младе.

У оквиру програма: Развој културе и информисања, за активности и функционисање установа из области културе - индиректних буџетских корисника: Центра за културу „Масука“, Библиотеке „Радоје Домановић“ и дДома културе „Влада Марјановић“, за финансирање културних манифестација, дотације удружењима грађана за активности у области културе (културно-уметничким друштвима) и остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања.  

 У оквиру социјалне заштите средства се планирају за: Центар за социјални рад – општински ниво, исплате у складу са одлуком о правима у социјалној заштити:  проширена права, једнократне помоћи за набавку лекова, трошкове лечења, набавку огрева, набавку уџбеника и школског прибора за ученике основних и средњих школа на редовном школовању, набавку грађевинског материјала, животних намирница, хигијенских пакета; плате запослених, материјалне трошкове, текуће одржавање објеката и опреме, набавку опреме, смештај лица у прихватним станицама, родитељски додатак, регресирање превоза ученика средњих школа, Бирои за хуманитерну делатност.

- Црвени крст: за редовну делатност, финансирање „Народне кухиње“, Добровољно давалаштво крви, Програм бриге о старима и помоћ у кући,

- Удружења: Воља за животом, Савез слепих и друго.

За физичку културу и туризам средства се планирају за финансирање Туристичко-спортског центра „Велика Плана“ и дотације спортским клубовима.

 У оквиру здравствене заштите планирана су средства у складу са Законом, за текуће одржавање опреме и објеката, капитално одржавање и набавку опреме  у дому здравља „Доктор Милан Бане Ђорђевић“ и апотеци „Медика“.

За финансирање расхода месних заједница планирана су средства у укупном износу од  54.567.000 динара.

За спровођење програма у оквиру активне политике запошљавања преко Националне службе за запошљавање, планирана су средства у износу од 9.000.000 динара.

Део јавних прихода распоређен је за финансирање комуналних делатности у оквиру јавних предузећа: ЈКП „Милош Митровић“, ЈП „Морава“ и ЈКП „Градска топлана“. Реализација активности ових предузаћа обавља се у оквиру следећих програмских активности: водоснабдевање, управљање отпадним водама, одржавање гробља, управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, уређивање и одржавање зеленила, јавна хигијена-одржавање града, јавна расвета и остале комуналне услуге.  

Средства резерве планирају се у износу од 35.000.000 динара, од тога је текућа буџетска резерва планирана је у  износу од 34.000.000 динара и стална буџетска  резерва у износу од  1.000.000 динара.  У 2018. години планирају се средства по основу кредитног задужења општине у износу од 20.000.000 динара, која ће се користити за куповину земљишта.

Од Одлуке о буџету општине Велика Плана за 2018. годину започето је постепено увођење родно одговорног буџетирања, у складу са чланом 16. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 103/2015). Планом увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета општине Велика Плана за 2018. годину, планирано је постепено увођење елемената родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава. У 2018. години родно буџетирање примењује се код Општинске управе, путем дефинисања родне компоненте, односно родних циљева и индикатора у оквиру Програма 14 – Развој омладине и спорта.

У 2018. години очекује се повећање прихода по основу пореза на зараде, јер је у 2017. години извршено проширење индустријске зоне, завршени су радови на опремању индустријске зоне и очекује се почетак рада три нове фабрике.

У 2018. години порезом на имовину биће обухваћени објекти који су у 2016. и 2017. години легализовани, а очекују се већи приходи од пореза на имовуну јер је у 2017. годин  извршен попис грађевинских објеката на територији општине Велика Плана.